Ochrana osobných údajov


Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.


V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu:

uvedenom v registračnom formulári,
uvedenom v objednávkovom formulári,
uvedenom v reklamačnom formulári na webovom sídle internetového obchodu na adrese http:
ledkoveziarovky.sk

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť, Iplatforma s.r.o. Klokoč 28, 962 25   IČO: 473 878 74, oprávnená spracúvať vložené osobné údaje uvedené v registračnom formulári, objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode na účely:

registrácie užívateľov,
vedenia databázy registrovaných užívateľov,
spracovania objednávok,
vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie.

V prípade, ak budete mať záujem o zrušenie registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na info@Iplatforma.sk


Vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu v internetovom obchode, ak nebola za posledných 12 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka z vašej strany.


Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania údajov budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.


Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.


Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.


Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovania účtovných dokladov, údržby a správy internetovej aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovníci a podobne.


Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.


Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté:

    

                 Kuriérska spoločnosť UPS