Obchodné podmienky 1. Všeobecné ustanovenia


Internetový obchod Ledkoveziarovky.sk umožňuje nákup tovaru pre všetky osoby, nielen pre osoby zaregistrované na stránke www.ledkoveziarovky.sk.


1.1.


Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom vyjadruje súhlas s tým, aby (podľa zákona č. 428 Zb. o ochrane osobných údajov) bolo jeho meno resp. názov firmy, adresa bydliska a všetky ostatné ním uvedené údaje, boli zaradené do adresára, ktorý slúži výlučne na evidenciu objednaných a doručených produktov a služieb.


1.2.


Osobné údaje kupujúceho budú slúžiť výhradne na spracovanie pdanej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.


1.3.


Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.


2. Objednávka tovaru.


Tovar je možné objednať vyplnením objednávky v internetovom obchode. Po odoslaní objednávky odošleme na Váš email potvrdenie o prijatí objednávky. Odoslaním objednávky potvrdzujete pravdivosť a správnosť údajov a súhlasíte s týmito Obchodnými podmienkami a zaväzujete sa svoju objednávku riadne prebrať a uhradiť.


Ak po vytvorení objednávky zistíte že ste zabudli niečo objednať, a ešte ste neobdržali email o "Vydaní objednávky", urobte prosím novú kompletnú objednávku a do jej Poznámky uveďte požiadavku na storno pôvodnej objednávky !


2.1. Minimálna hodnota objednávky


V eshope nie je v súčasnosti zavedená minimálna hodnota nákupu.3. Expedícia, spôsob a doprava tovaru


Väčšiu časť tovaru máme skladom a objednávky vybavujeme a tovar expedujeme v čo najskoršom čase. Záleží to aj od počtu práve realizovaných objednávok. 


Ak je predmetom objednávky hotová sada alebo iný tovar ktorý si vyžaduje špecifickú prípravu a kompletizáciu podľa objednávky, uvedené úkony si vyžadujú potrebný čas. 


Realizácia objednávky prebieha v postupných úkonoch.


Komponenty sú po objednaní vyskladnené a odskúšane. Následne sú odovzdané na kompletizáciu. Ďalším krokom je testovanie a ponechanie v prevádzkovom režime.


Až potom je vystavená faktúra a objednávka je odovzdaná na zabalenie. Tu sa preverí jej kompletnosť a zásielka sa odovzdá na expedíciu. Vtedy Vám zašleme email v ktorom Vás upovedomíme že tovar bol odovzdaný na doručenie.


Dopravu na miesto dodania tovaru zaisťuje predávajúci s využitím služieb tretej osoby, vždy však za podmienok, ktoré sú súčasťou objednávky. Tovar Vám na základe objednávky môžeme poslať Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou alebo. Tovar sa posiela formou balíka.


3.1. Spôsob dodania tovaru pre Slovensku republiku - Zaslanie tovaru Slovenskou poštou


Po skúsenostiach s nedoručením a nemožnosťou vypátrania strateného tovaru, zaslanie zásielky poštou je možné výhradne s poistením tovaru a doporučenou formou s doručením zásielky oproti podpisu. Z uvedených dôvodov je preto zaslanie tovaru Slovenskou poštou potrebné vopred dohodnúť.


3.1.1 Spôsob dodania tovaru pre Slovensku republiku - Zaslanie kuriérom


Tovar odosielame kuriérskou službou UPS, DHL. Od expedície tovaru do jeho dodania zvyčajne ubehne od 1-2 pracovných dní.Upozornenie: Vrátením neprevzatej zásielky má predávajúci právo od kupujúceho žiadať prepravné náklady spojené s odoslaním a neprevzatím tovaru v prípade ak sa nejednalo o porušenie obalu zásielky.


3.1.2. Spôsob platby - Slovenská republika


Za tovar môžete zaplatiť :


- Formou dobierky, vtedy platíte za tovar až pri jeho prevzatí od kuriéra.


- Bezhotovostným vkladom na účet. Údaje potrebné pre platbu sú súčasťou mailu, ktorý obdržíte po potvrdení objednávky.


3.2. Spôsob dodania tovaru pre Českú republiku - Zaslanie kuriérom


Tovar odosielame kuriérskou službou UPS. Od expedície tovaru do jeho dodania zvyčajne ubehne od 2-3 pracovných dní.


Upozornenie: Vrátením neprevzatej zásielky má predávajúci právo od kupujúceho žiadať prepravné náklady spojené s odoslaním a neprevzatím tovaru v prípade ak sa nejednalo o porušenie obalu zásielky.


3.2.1. Spôsob dodania tovaru pre Českú republiku - Zaslanie tovaru Slovenskou poštou


Po skúsenostiach s nedoručením a nemožnosťou vypátrania strateného tovaru, zaslanie zásielky poštou je možné výhradne s poistením tovaru a doporučenou formou s doručením zásielky oproti podpisu. Z uvedených dôvodov je preto zaslanie tovaru Slovenskou poštou potrebné vopred dohodnúť.


3.2.2. Spôsob platby - Česká republika


Za tovar môžete zaplatiť :


- Formou dobierky, vtedy platíte za tovar až pri jeho prevzatí od kuriéra.


- Bezhotovostným vkladom na účet. Údaje potrebné pre platbu sú súčasťou mailu, ktorý obdržíte po potvrdení objednávky.


3.3. Neprevzatie tovaru


Ak kupujúci zistí, že nebude možné prevziať produkt do troch dní od jeho doručenia kuriérom, ihneď o tom upovedomí predávajúceho. Kuriér upovedomí kupujúceho o dostupnosti tovaru.


3.3.1.


V prípade že kuriér nebude vedieť telefonicky kontakovať kupujúceho ani nenájde kupujúceho na jeho adrese dodania, ponechá mu odkaz s požiadavkou na kontaktovanie kuriérskej spoločnosti, za účelom dodania tovaru.


Tento postup kuriér zopakuje po dobu troch dní.  Podrobné podmienky dodania kuriérskou spoločnosťou nájdete na web stránke http://www.sps-sro.sk/sk/Vnutrostatna-preprava/Obchodne-podmienky.html.


Akékoľvek požiadavky týkajúce sa komunikácie s kuriérom kuriérskej spoločnosti môže kupujúci konzultovať aj priamo na najbližšom centre kuriérskej spoločnosti. Zoznam a kontakty sú dostupné na web stránke http://www.sps-sro.sk/sk/Kontakty.html


3.4.


Ak nie je možné vybaviť objednávku naraz, bude expedovaná po častiach v závislosti od dostupnosti tovaru, s ohľadom na požiadavky zákazníka pokiaľ nie je dohodnuté inak.


3.5. Prevzatie tovaru


Pri prevzatí tovaru zaslaného prepravnou službou je odberateľ povinný neporušenosť obalu zásielky skontrolovať ešte pre podpisom dokladu o prevzatí. Mechanicky poškodený výrobok je odberateľ povinný reklamovať ihneď. Prípadný nesúlad medzi objednaným, dodaným a zaplateným tovarom treba reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 72 hodín od prevzatia tovaru doručeného prepravnou službou.


Ďalší postup je rovnaký ako pri reklamačnom konaní. Upravuje ho Reklamačnýporiadok. Na neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. Pri poškodení výrobku pri transporte je odberateľ povinný bez zbytočného odkladu reklamovať tovar priamo u dopravcu.


3.6. Alternatívne riešenie sporov (ARS)


V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy reklamacie@iplatforma.sk.


Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  


Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.


Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


3.7. Sankcie za nezaplatenie a neprevzatie objednávky.


Každá objednávka po jej potvrdení zo strany predávajúceho je podľa platných obchodných podmienok záväzná. Potvrdením objednávky vzniká záväzkový právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Takto uzatvorená zmluva je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku a je považovaná za záväznú v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z..


Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s platnými obchodnými podmienkami predávajúceho a teda aj sankciami za nesplnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a prevziať zásielku riadne a včas  v mieste, ktoré uviedol na objednávke.


V prípade, že si kupujúci po emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. 


Započítava sa tu práca človeka ktorý zásielku kompletizuje, administratívne spracováva. Rovnako práca ekonóma, ktorý tovar vyradí zo skladového hospodárstva a vyrobí faktúru. Tiež sa do konečnej sumy pripočítajú náklady na vratné, vynaložené kuriérskej spoločnosti.4. Dodacie lehoty


Dodacia lehota tovaru je určená podľa druhu tovaru a jeho stave na sklade vrátane dodávateľského skladu. Zvyčajne sa dodacia lehota pohybuje od 3 do 7 prac. dní. Dodacia lehota znamená do koľkých pracovných dní zvyčajne daný tovar odosielame (odovzdávame balík pošte, kuriérovi).


V prípade ak ide o tovar, ktorý nie je dostupný prevádzkovým skladom, alebo si vyžaduje náročnejšiu kompletizáciu, doba dodania sa môže predĺžiť o dobu do 5 prac. dní. Uvedené sa nevzťahuje na tovar ktorý má označenie "na objednávku".


Ak to nie je pri tovare uvedené, alebo ak sa nedohodne inak, tak dodacia doba takto označených tovarov zvykne byť 10 pracovných dní, uvedená doba sa teda vzťahuje na tovary s označením "Na objednávku"5. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie


Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (menovite internetový elektronický obchod), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím uvedených lehôt na odstúpenie od zmluvy, predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil (menovite zmluvy na dodávku počítačových programov) a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavieranej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vráti tovar na adresu dodávateľa.


Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.


Náklady za doručenie sú uhrádzané vo výške najlacnejšieho dostupného a bežne prijateľného spôsobu dopravy. Ak nevrátite kompletný obsah objednávky, nebudeme Vám môcť vrátiť náklady na doručenie.